Alm. betingelser for deltagelse i ferierejser med Nadana Tours
I. Indtegning
Indtegning til en rejse kan ske ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet. Indtegningen, og dermed oplysningerne og vilkårene i brochuren, er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum er betalt rettidigt, og rejsebevis er udstedt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset, i kataloget, i prislisten og på internettet anførte vilkår for rejsen.
II. Rejsens pris m.v.
Depositum udgør kr. 1000,- (ved en pris på max. kr. 9999,-) eller kr. 3000,- (ved en pris på kr. 10.000,- eller mere) pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring. Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført - transport, lufthavnsafgifter, passagerafgift, bidrag til Rejsegarantifonden, moms, forplejning i henhold til rejse-kataloget, rejselederassistance samt indkvartering i hotelværelse/lejlighed. Udflugter og aktiviteter indgår kun som en del af pakkerejser, såfremt de er markedsført sammen med pakkerejsen som en del af denne. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikring og lign. er ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse forhold påhviler den rejsende selv. Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller m.v.
III. Betaling, prisændringer m.v.
Betaling for rejsen med fradrag af evt. tidligere erlagt depositum skal være rejsebureauet i hænde senest 60 dage før den aftalte rejsedag. Ved indtegning mindre end  60 dage før rejsedagen skal hele rejsens være rejsebureauet i hænde senest 48 timer efter indtegningen. Bestilles rejsen senere end 14 dage før afrejsen, skal hele rejsens pris være rejsebureauet i hænde senest 24 timer efter indtegningen, medmindre anden betalingsfrist aftales med rejsekonsulenten. Betaling, der sker senere end de nævnte forfaldstidspunkter, berettiger rejsebureauet til at annullere indtegningen. Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetids-punktet at foretage sådanne prisforhøjelser, som forårsages af ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, landings- eller startafgifter) eller valuta- kurser, der er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse. Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,- forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse for den pågældende pakkerejse. Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb fuld refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes rejse- bureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger 100 kroner. Kunden skal underettes om eventuelle prisændringer snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.
IV. Ændringer og afbestilling inden afrejsen
A. På rejsebureauets foranledning
Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne gennemføre rejsen som aftalt, eksempelvis ved at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Dette gælder dog ikke for ændringer og uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige. Samtidig med at rejsebureauet informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om hvilke beføjelser, kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. Såfremt ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. I tilfælde af at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt arrangøren uden uforholds- mæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentlig af rejsebureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal arrangøren tilbagebetale prisforskellen. Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 3 uger inden afrejse er under 75% af de antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende afgang. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag. Såfremt Nadana Tours  ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens kunden herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.
Erstatningskrav kan hellere ikke gøres gældende når aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:
1. At antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden den aftalte frist.
2. Kundens egne forhold.
3. En uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have være forudset ved aftalens indgåelse, eller være undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for.
B. På kundens foranledning
B.1. Ændringer

Hvis den rejsende, efter betaling af depositum og/eller rejsens pris, ønsker foretaget ændringer med hensyn til rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc. gælder følgende regler: Ved ændringer, der meddeles rejsebureauet senest 60 dage før den oprindeligt aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 200,- pr. person. Administrationsgebyret indbetales samtidigt med eller umiddelbart efter ændringen, således at der altid som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen. Samme administrationsgebyr skal betales, såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til andre, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen. Det forudsætter dog, at hotellets og luftfartsselskabets regler ikke udelukker overdragelse samt, at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Ændringer, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senere end 60 dage før den oprindelige aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte dette som afbestilling (jfr. nedenfor) og ny indtegning.
B.2. Afbestilling
Kunden har, i tilfælde af akut opstået sygdom, ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, med mindre rejsebureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørernes forhold ikke kan ske, uden at hele rejseprisen er tabt.
Ved afbestilling af en rejse, hvortil rejsebevis er udstedt, gælder følgende regler:
a) Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til  at beregne sig 40% af rejsens pris (dog minimum depositum) samt evt. erlagte gebyrer/afbestillingsforsikring.
b) Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 28 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til  at beregne sig depositum plus 60% af rejseprisens restbeløb  samt evt. erlagte gebyrer/afbestillingsforsikring.
c) Ved afbestilling senere end 28 dage før den aftalte rejsedag og senest 21 dage før det på rejsebeviset anførte afgangstidspunkt, har rejsebureauet ret til at beregne sig depositum plus 80% af rejseprisens restbeløb  samt evt. erlagte gebyrer/afbestillingsforsikring.
d) Ved afbestilling senere end 21 dage før det på rejsebeviset anførte afgangstidspunkt, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Hele rejsens pris er tabt.
e) Hvis 1 person ud af 2 på dobbeltværelse annullerer rejsen, er Nadana Tours berettiget til at kræve et gebyr svarende til eneværelsestillæg af kunden, der nu bo på enkeltværelse.
f) Flyskatter og afgifter refunderes ikke ved pakkerejser, hellere ikke hvis flyrejsen foregår med rutefly.
g
) Ved afbestilling af oversøiske rejser (rejsemål udenfor Europa) gælder andre afbestillingsregler end nævnt under punkt "a)" til og med punkt "d)". Alle oversøiske rejser aftales på gruppevilkår med hensyn til fly og landarrangement. Efter Nadana Tours har betalt for fly og landarrangement (typisk 60 til 90 dage før afrejsen), har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Hele rejsens pris er tabt. At tegne en afbestillingsforsikring er derfor en nødvendighed.
h) Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der indenfor et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme, eller lign., og hvis der samtidig frarådes rejser til det pågældende rejsemål i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen (dog undtagen eventuelle beløb betalt til diverse forsikringer, der vedrører den pågældende rejse). Dette gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed.
C. Afbestillingsforsikring
Kunden anbefales at tegne en afbestillingsforsikring. F.eks. Europæiske ERV tlf.: 33 25 25 25.
Såfremt der ved bestilling af rejsen er købt afbestillingsforsikring, indebærer dette, at kunden indtil seneste mødetidspunkt kan afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end præmien for afbestillingsforsikringen. Dette forudsætter dog, at det ved lægeattest dokumenteres, at kunden selv eller dennes ægtefælle/samlever, børn, søskende, forældre eller rejseledsager rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør deltagelse i rejsen (de nøjagtige forsikringsbestemmelser anbefales at undersøge inden forsikringen købes). Det er en forudsætning for afbestilling i henhold til foranstående, at der straks, eller snarest muligt gives rejsebureauet og forsikringen underretning herom, og at fornøden dokumentation snarest mulig indsendes til rejsebureauet/forsikringen.
V. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse
Rejsebureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejsekataloget og rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også de, som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets katalog og brochurer er bindende for rejsebureauet. Rejsebureauet kan dog ændre oplysningerne i kataloger og brochurer inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i kataloget anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført deltager-/rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres. Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem rejsekataloget, annoncer eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsebeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede. Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsebureauet har ret til at aflyse programførte udflugter uden at ifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse. Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlige ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jfr. ovenfor, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige, aftalte formål med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald umiddelbart efter underrette rejsebureauets repræsentant på stedet herom. Hæver den rejsende aftalen, skal rejsebureauet tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for den rejsende. Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt. Lider den rejsende økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning  fra rejsebureauet, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand, og ikke med passende omhyggelighed  kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for. Rejsebureauet er heller ikke ansvarligt, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet. Erstatning for personskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar. Det bemærkes, at alle hjemkomsttider, der er angivet i brochuren eller på rejsebeviset , hjemmeside m.v., skal betragtes som forventede, hvorfor rejsebureauet ikke kan gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste hjemkomsttider. Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulemper grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lignende faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lignende.
VI. Luftfartsselskabets ansvar
For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret 
i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemesbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights). For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly. Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholds- regler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken. I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 15.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatnings berettiget eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.  Ved passagerbefordring, udført af dansk luftfartselskab, er ansvaret for personskade begrænset til den i luftfartsloven til enhver tid foreskrevne ansvarsgrænse. I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet. Den rejsende må straks reklamere over for luftfartsselskabets repræsentant, hvis rejsegods bortkommer eller beskadiges under flytransporten. Reklamationer skal afgives skriftligt og inden 7 dage fra modtagelsen af beskadiget rejsegods - ved bortkomst eller forsinkelse dog 21 dage.
VII. Den rejsendes pligter og ansvar
Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han/hun forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v. Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Det påhviler den rejsende selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlagtig information fra rejsebureauet. Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde o.lign. under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunktet, herunder om eventuel ændring deraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne. Den rejsende er endvidere selv ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af genbekræftelse betyder, at de i transporten deltagende luftfartsselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. Den rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende mod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab for de følgevirkninger, den manglende overholdelse af genbekræftelsen medfører. Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in. Den rejsende bærer selv ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned. Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller af andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.
VIII. Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal gøres gældende over for rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant inden rimelig tid, efter at den rejsende har opdaget manglen med henblik på afhjælpning på stedet. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 1 uger efter rejsens afslutning. Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (telex, -fax m.v.) ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. For medlemmerne af Foreningen af Rejsearrangører i Danmark gælder i øvrigt, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses over for rejsebureauet. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Rejseankenævnet, alternativt anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.
IX. Rejser med rutefly
Hvis rejserne foretages med rutefly, kan der være nogle særlige bestemmelser med hensyn til depositum, annullering, ændring af rejsetid etc. Disse regler varierer en hel del mellem de enkelte luftfartsselskaber og kan ændres med ganske kort varsel. Rejser, der foregår med rutefly, er således underlagt de på salgstidspunktet gældende betingelser. I de tilfælde, hvor disse ændringer ligger indenfor rejsebureauets kontrol, er rejsearrangøren forpligtet til at følge de retningslinier og betingelser, som den enkelte luftfartsselskaber har udstedt. Det er den rejsendes eget ansvar at få udleveret alle særlige bestemmelser for rejser med rutefly.
X. Kundens accept
Ved at indbetale depositummet eller hele rejsens pris accepterer kunden de her nævnte betingelser for deltagelse i ferierejser med Nadana.
XI. Lovvalg og værneting
Dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses overfor Nadana Tours. Alle søgsmål mod Nadana Tours, der ikke kan afgøres af Pakkerejseankenævnet, skal anlægges ved dansk domstol.

OBS - Flyforsinkelser /-aflysninger
Nadana Tours fralægger sig enhvert ansvar vedr. flyforsinkelser og/eller flyaflysninger når nævnte flyforsinkelser og/eller flyaflysninger skyldes fejl, begået af flyselskabet eller opstået på selve flyet. Herved gør det ingen forskel, om der er tale om en menneskelig fejl eller en teknisk fejl enhver art på det pågældende fly. Nadana Tours hæfter IKKE for nævnte fejl, der vedrører flyselskabet og deres fly/flyvninger. Derfor betaler Nadana Tours ikke kompensation eller erstatning af nogen form for fejl (forsinkelser/aflysninger) begået af flyselskabet, eller for nogen form af teknisk fejl på den pågældende fly/flyvning, selv om Rejseankenævnet skulle pålægge Nadana Tours denne byrde (fordi flyselskabet løber fra dets ansvar). Kunden skal i givet fald selv klage til flyselskabet, henholdsvis selv kræve kompensation eller erstatning af det pågældende flyselskab.
OBS - Forskellige værelser, balkon, udsigt, sol, skygge, etage etc..
Vi vil gøre opmærksom på følgende: Værelserne, som vi får på de pågældende hoteller er aldrig fuldstændig ens. Der kan være forskel på værelsernes størrelse, forskel på badeværelsernes størrelse, forskel på værelsernes senge. Der kan være forskel på balkoner. Den ene balkon er måske lidt større, har en bedre retning mod syd, har længere tid sol om dagen, har mindre tid skygge om dagen, har en bedre beliggenhed i forhold til nærmeste nabo, ligger mere ugeneret, har havudsigt, har mere og en bedre havudsigt, ligger højere oppe, er køligere om natten... etc. .. end andre værelser. Vi har IKKE indflydelse på fordeling af de pågældende værelser. Det er altid hotellet, der bestemmer. Vores indkøbspris for de nævnte værelser er den samme, større eller mindre balkon… Nadana Tours accepterer derfor IKKE klager, der vedrører nævnte eksempler eller lignende sager med samme bagatelagtige karakter. Nadana Tours betaler derfor IKKE en kompensation eller erstatning ved klager, der vedrører nævnte eksempler. Vi kan IKKE opfylde specielle ønsker, f.eks. vedr. beliggenhed af værelset. Er værelsets beliggenhed ikke som forventet, er man nødt til at spørge ved ankomsten om man kan få et andet værelse. Ved at indbetale rejsens depositum eller hele rejsens pris accepterer kunden ligeledes de her sidstnævnte betingelser ang. flyforsinkelser 
og -aflysninger og ang. de forskellige værelser etc. for deltagelse i ferierejser med Nadana Tours.

NADANA TOURS tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.


Flyrejser inkluderer - Enkeltværelse - Morgenmad - Transfer - Rejseleder  /  Ingen ekstra afgift, brændstoftillæg eller bagagegebyr
 

NADANA TOURS - Grønningen 10 - 5330 Munkebo
Rejsegarantifonden nr. 1051 siden 1996
Tlf. 42 15 17 01 -
info.nadana@gmail.com
Man-fre kl. 10-16 - Lør kl. 11-13
CVR-nr. 15257784
© NADANA TOURS

Tilmelding nyhedsbrev

Corona info

  42 15 17 01 

Singlerejser - Fælles ferie for alle singler siden 1996

Ledige pladser

Klik her 

Vælg destination, rejsedato og find ledige pladser

Rejse- og afbestillingsforsikring

REG. NR. 1051